แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

page-001

           ดาวน์โหลด

   click  ปก คำนำ สารบัญแผน 59

   click  1.ส่วนที่ 1 บทนำ

   click  2. ส่วนที่ 2 นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน

   click  3.ส่วน ที่ 3 สรุปแผนงานโครงการ

   click  4.1กลยุทธ์ที่ 1

   click  4.2กลยุทธ์ที่ 2

   click  4.3กลยุทธ์ที่ 3

   click  4.4กลยุทธ์ที่ 4

   click  5.การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

   click  ปฏิทินรายเดือน.

   click  คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3