คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

 

1

นายชัยณรงค์ แสงคำ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เป็นประธานกรรมการ

IMG_6859

นางธัญญลักษณ์ ไชยทองศรี

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

IMG_6862

นางไพลดา อวิรุทธพานิชย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 IMG_6863

นายศักดิ์สิทธิ เกษวงษา

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

IMG_6869

นายนิคม ไวบรรเทา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการศึกษาปฐมวัย

IMG_6871

นายสำเร็จ รักษาเคน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการบริหาร การศึกษา

IMG_6874

นางชลธิชา บุพชาติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการศึกษาขั้น พื้นฐาน

IMG_9130

นางนุชชนา ชูปฏิบัติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการวิจัยและประเมินผล

2

นายสง่า โทผาวงษ์

กรรมการและเลขานุการ