กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

2 (Small)

นายสิทธิชัย สมเดช

รอง ผอ.สพป.มค.๓

      1 (Small)

นางจิตราภรณ์  คำสุวรรณ

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

2 (Small)

นายธนพัฒน์ พันธฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯ