กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.มค.3 (ICT)

17217

นายขวัญเรือน  แสบงบาล

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

รอง

นายสิทธิชัย  สมเดช

รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3

5401

 นางจิตราภรณ์  คำสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่วเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ

5393

นายธนพัฒน์ พันธฤทธิ์

 เจ้าหน้าที่ธุรการ