กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.มค.3

17217

นายขวัญเรือน  แสบงบาล

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

รอง

นายสิทธิชัย  สมเดช

รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3

5386

นางฉัตรวิภรณ์  สตานิคม

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

5385

นางกัณณภัสร์  ปัญญา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ