กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รองn

นายสิทธิชัย  สมเดช

รอง ผอ.สพป.มค.3

 

5386n

นางฉัตรวิภรณ์ สตานิคม

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ

 

5385n1

นางกัณณภัสร์ ปัญญา

นักทรัพยากรบุคคล(ชก.)