กลุ่มกฏหมายและคดี

ทำเนียบกลุ่มกฎหมายและคดี

17217

นายขวัญเรือน  แสบงบาล

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

5391

 นายสุธี  แสงปัดสา

ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

5390

 นางนุจรีย์ จันคง

นิติกรชำนาญการ