กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มค.3

1

นายปัญญา สาระกุมาร

รอง ผอ.สพป.มค.3

1

นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

 2

นางสาวสุดคนึง ศิริงาม

นักวิชาการศึกษา(ชก.)

3

นายณัฐพล คุ้มวงศ์

นักวิชาการศึกษา(ชก.)

4

นางสาวปิยนันท์ รักขันแสง

นักวิชาการศึกษา(ปก.)

5

นางสาวสุภาวดี แสนภักดี

นักวิชาการศึกษา(ปก.)

6

นางจิรพันธ์ ผิวขำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ