กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มค.3

17217

นายขวัญเรือน  แสบงบาล

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

รอง

นายสิทธิชัย  สมเดช

รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3

5383

นางสาวรุ่งฤทัย  บุญมาศ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

5382                                                               5381

นางสาวสุดคนึง  ศิริงาม                                            นายณัฐพล  คุ้มวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

5379                                                             5380

นางสาวสุภาวดี  แสนภักดี                                      นางสาวปิยนันท์  รักขันแสง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                             นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

5378

นางจิรพันธ์  ผิวขำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ