ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓

17217

นายขวัญเรือน  แสบงบาล

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

รอง

นายสิทธิชัย  สมเดช

รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3

อนก.

 นางพิศมัย  พาณิชย์กุลโรจ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

แม่ต๋อย                                                                     พี่แดง

นางเนาวรัตน์  พันธฤทธิ์                                             นางสาวปาจรีย์  โสธิฤทธิ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ              นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

พี่หลอ                                                                     พ่อเส

นางมัลลิกา  เจริญศิลป์                                                   นายเสรี  ศรีตระกูล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                                 หัวหน้าหมวดรถยนต์

42347                                                                      หนิง

นางสาวรัตนพร  แสนทะวงศ์                                        นางสาวนิลรัตร์  สีโมรส

เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                                 เจ้าหน้าที่ธุรการ

13107                                                                    13159

นางจันทร์ศรี  อัมพวา                                                  นางสาวกุลยา  นาสุริวงศ์

แม่บ้าน                                                                                   แม่บ้าน

13162                                                                 13161

นายธีรวัฒน์  วงศ์สุรินทร์                                             นายศักดิ์สิทธิ์  ชินโฮง

พนักงานขับรถยนต์                                                           นักการภารโรง

พี่ชา                                                     พี่วิทย์
นายบัญชา  เขจรรักษ์                                                นายสุวิทย์  แก้วหานาม

ยามรักษาการณ์                                                                ยามรักษาการณ์