กลุ่มอำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓

2

นายสิทธิชัย สมเดช

รองผอ.สพป.มค เขต ๓

นางพิศมัย พาณิชย์กุลโรจ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

1.2

นางเนาวรัตน์ พันธฤทธิ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

1.3 (Small)

นางสาวปาจรีย์ โสธิฤทธิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

1.6 (Small)

นางมัลลิกา เจริญศิลป์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1.4 (Small)

นางธนพร กองทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 1.5 (Small)

นางปุณศยา ภักดีบุรุษ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

1.6.1 (Small)

นายเสรี ศรีตระกูล

หัวหน้าหมวดรถยนต์

1.8 (Small)

นายธีระสิทธิ์ เกตุคำขวา

ช่างไม้ชั้น 4

1.9 (Small)

นางสาวนิลรัตร์ สีโมรส

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.13 (Small)

นางสาวรัตนพร แสนทะวงศ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.10 (Small)

นายบัญชา เขจรรักษ์

ยามรักษาความปลอดภัย

1.12 (Small)

นายสุวิทย์ แก้วหานาม

ยามรักษาความปลอดภัย

1.14 (Small)

นางสาวศยามล พรมใจ

แม่บ้าน