ปฏิญญาขาหย่าง คำมั่นสัญญาและเจตจำนงในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

1.คำมั่นสัญญา

คำมั่นสัญญาและเจตจำนงในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา จีน

2.วิสัยทัศน์

แนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย