เกี่ยวกับหน่วยงาน Archive

 •   ภารกิจ  – อำนาจหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้ไปเป็นตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้           1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา […]

  ภารกิจ – อำนาจหน้าที่

    ภารกิจ  – อำนาจหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้ไปเป็นตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้           1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา […]

  Continue Reading...

 • ทำเนียบ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

  Continue Reading...

 • ติดต่อหน่วยงาน   แผนที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3

  ติดต่อหน่วยงาน (O5)

  ติดต่อหน่วยงาน   แผนที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3

  Continue Reading...

 •   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2542   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓   กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561   […]

  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6)

    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2542   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓   กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561   […]

  Continue Reading...

 •                

  โครงสร้างการบริหารงาน (O1)

                 

  Continue Reading...

 • วิสัยทัศน์(Vision)

  Continue Reading...

 •        วิสัยทัศน์           1   มีระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           2    เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต           3    มีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน         […]

  วิสัยทัศน์ (Vision) และแนวทางการพัฒนา

         วิสัยทัศน์           1   มีระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           2    เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต           3    มีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน         […]

  Continue Reading...