เกี่ยวกับหน่วยงาน Archive

 •   ภารกิจ  – อำนาจหน้าที่            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้ไปเป็นตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ […]

  ภารกิจ – อำนาจหน้าที่

    ภารกิจ  – อำนาจหน้าที่            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้ไปเป็นตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ […]

  Continue Reading...

 • ทำเนียบ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

  Continue Reading...

 • ติดต่อหน่วยงาน   แผนที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3 354 หมู่ที่ 2 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 Tel : 043-762363 Fax : 043-762363 Email : mkarea043762363@gmail.com

  ติดต่อหน่วยงาน

  ติดต่อหน่วยงาน   แผนที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3 354 หมู่ที่ 2 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 Tel : 043-762363 Fax : 043-762363 Email : mkarea043762363@gmail.com

  Continue Reading...

 •   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเะิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง […]

  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเะิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง […]

  Continue Reading...

 •                

  โครงสร้างการบริหารงาน

                 

  Continue Reading...

 • วิสัยทัศน์(Vision)

  Continue Reading...

 •        วิสัยทัศน์           1   มีระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           2    เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต           3    มีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน         […]

  วิสัยทัศน์ (Vision) และแนวทางการพัฒนา

         วิสัยทัศน์           1   มีระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           2    เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต           3    มีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน         […]

  Continue Reading...