เกี่ยวกับหน่วยงาน Archive

 •   ภารกิจ  – อำนาจหน้าที่            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้ไปเป็นตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ […]

  ภารกิจ – อำนาจหน้าที่

    ภารกิจ  – อำนาจหน้าที่            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้ไปเป็นตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ […]

  Continue Reading...

 • ทำเนียบ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

  Continue Reading...

 • ติดต่อหน่วยงาน   แผนที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3 354 หมู่ที่ 2 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 Tel : 043-762363 Fax : 043-762363 Email : mkarea043762363@gmail.com

  ติดต่อหน่วยงาน

  ติดต่อหน่วยงาน   แผนที่ สพป.มหาสารคาม เขต 3 354 หมู่ที่ 2 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 Tel : 043-762363 Fax : 043-762363 Email : mkarea043762363@gmail.com

  Continue Reading...

 • พระราชบัญญัติ  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540  พระราชบัญญัติเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  พระราชบัญญัติเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. […]

  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  พระราชบัญญัติ  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540  พระราชบัญญัติเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  พระราชบัญญัติเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. […]

  Continue Reading...

 •    

  โครงสร้างการบริหารงาน

     

  Continue Reading...

 • วิสัยทัศน์(Vision)

  Continue Reading...

 •         แนวทางการพัฒนา              1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยการมีส่วนร่วม  และปรับระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน  คืนครูสู่ห้องเรียน  ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วมคิดร่วมทำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน  รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงานตามภารกิจ  ระดับพื้นที่และระดับนโยบาย              2. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยใช้มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]

  วิสัยทัศน์ (Vision) และแนวทางการพัฒนา

          แนวทางการพัฒนา              1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยการมีส่วนร่วม  และปรับระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน  คืนครูสู่ห้องเรียน  ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วมคิดร่วมทำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน  รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงานตามภารกิจ  ระดับพื้นที่และระดับนโยบาย              2. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยใช้มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา […]

  Continue Reading...