ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 3

ผู้บริหาร สพป.มหาสารคาม เขต 3

17217

นายขวัญเรือน  แสบงบาล

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

รอง

นายสิทธิชัย  สมเดช

รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3

อนก.                                                                 5396

นางพิศมัย  พาณิชย์กุลโรจ                                        นางวิไลวรรณ์  ชินกร

     ผอ.กลุ่มอำนวยการ                                             ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

5401                                                                5354

นางจิตราภรณ์  คำสุวรรณ                                    นางมะลิวรรณ ไตรสรลักษณ์

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม ICT                             รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

5392                                                                5386

นายอภิรักษ์  มูลสาร                                              นางฉัตรวิภรณ์  สตานิคม

 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                              ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ

5376                                                                5383

นายสง่า  โทผาวงษ์                                               นางสาวรุ่งฤทัย  บุญมาศ

 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ                                ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

5384                                                                5391

นางธัญญ์รัตน์  พิมพาภรณ์                                    นายสุธี  แสงปัดสา

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                      ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี