ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เมื่อสินปีงบประมาณ พ.ศ.2562