โครงสร้างหน่วยงาน

11.โครงสร้างการบริหารงาน สพป.

244110571244110571

1.โครงสร้างกลุ่มอำนวยการ

 

2.โครงสร้างกลุ่มงานนโยบายและแผน (12)

3.โครงสร้างกลุ่มงาน ICT (1)

4.โครงสร้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

5.โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล

6.โครงสร้างกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.โครงสร้างกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

8.โครงสร้างกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา1

9.โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

10.โครงสร้างกลุ่มกฏปมายและคดี