โครงสร้างการบริหารงาน

11.โครงสร้างการบริหารงาน สพป.244110571244110571
684389923684389923

 

2.โครงสร้างกลุ่มงานนโยบายและแผน


3.โครงสร้างกลุ่มงาน ICT

4.โครงสร้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 5.โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล_1
6.โครงสร้างกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.โครงสร้างกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 8.โครงสร้างกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา1

9.ตรวจสอบภายใน

 

10.โครงสร้างกลุ่มกฏปมายและคดี