หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.มค.3

17217

นายขวัญเรือน  แสบงบาล

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

5384

นางธัญญ์รัตน์  พิมพาภรณ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

5352

 นางสาวชัญญา  ใจอ่อน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ