กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพป.มค.3

17217

นายขวัญเรือน  แสบงบาล

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

รอง

                                                                                                           นายสิทธิชัย  สมเดช

รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3

5373

                                                                                                      นายกิตติพงษ์  ผลสว่าง

                                                                                                    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

5369

                                                                                                            นายศักดิ์สิทธิ์  สีหลวงเพชร

                                                                                                         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

5370                                                       5375

นางสุมาลี  มาลาหอม                                           นายไชยยา  อะการะวัง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

5368                                                          5374

 นางวิไลพร  บุตรภักดี                                           นางทิพยวิมล  ดวงเวียงคำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

5372                                                           13154

นางพิมพ์พิศา  ผลสว่าง                                             นางวัฒนิกา  วิชิต

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

5371                                                           5367

นายจเด็จ  ทัศวงษา                                              นายพนม  ศิรินามมนตรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

13160                                                         5366

นายสุพัฒน์  สิมมะลิ                                                นายพรวิชิต  กุลวิเศษ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

5365

 นายสุรสิทธิ์ สีสุวอ

เจ้าหน้าที่ธุรการ