กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพป.มค.3

1

นายปัญญา สาระกุมาร

รอง ผอ.สพป.มค.3

 2

นายสง่า โทผาวงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

3

นายไชยยา อะการะวัง

ศึกษานิเทศก์ (ชพ.)

4

นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำ

ศึกษานิเทศก์(ชพ.)

5

นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง

ศึกษานิเทศก์(ชพ.)

6

นางพิมพ์พิศา ผลสว่าง

ศึกษานิเทศก์(ชพ.)

7

นายจเด็จ ทัศวงษา

ศึกษานิเทศก์(ชพ.)

8

นางสุมาลี มาลาหอม

ศึกษานิเทศก์(ชพ.)

9

นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร

ศึกษานิเทศก์ (ชพ.)

10

นางวิไลพร บุตรภักดี

ศึกษานิเทศก์(ชพ.)

11

นายพนม ศิรินามมนตรี

ศึกษานิเทศก์ (ชพ.)

12

นายพรวิชิต กุลวิเศษ

เจ้าพนักงานธุรการ

13

นายสุระสิทธิ์ สีสุวอ

เจ้าหน้าที่ธุรการ