กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.มค.3

3.การเงิน (ทำเนียบ)