กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.มค.3

2 (Small)

นายสิทธิชัย สมเดช

รอง ผอ.สพป.มค.3

 IMG_9081

นายสิริพงศ์ ชัยเอกมงคลเลิศ

ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

2 (Small)

นางนิภาพัชริ์ ถานสีนาม

นักวิชาการเงินและบัญชี

3 (Small)

นางมะลิวรรณ ไตรสรลักษณ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4 (Small)

นางชัญญา ใจอ่อน

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก)

5

นางสาววิริยา อินทจักร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

6

นางสาวทัศนีย์ สุทธิอัน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 7 (Small)

ส.อ.วีระพงษ์  นาทันลิ

เจ้าหน้าที่ธุรการ