ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  18  มกราคม  2551 โดยมีผลตั้งแต่วันที่  4  กุมภาพันธ์  2551  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553  กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  ตั้งอยู่เลขที่ 354 หมู่ที่ 2  ถนนศรีโกสุม ตำบลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นที่กึ่งกลางภาคอีสานหรือเรียกว่าสะดืออีสาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมหาสารคามห่างจากตัวจังหวัด 28 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
          ทิศเหนือ    ติดต่อกับ อำเภอเชียงยืน และอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับอำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเมืองมหาสารคาม
          ทิศใต้    ติดต่อกับ อำเภอบรบือ  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม
          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอำเภอบ้านแฮด  และอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเขตพื้นที่บริการ ดังนี้

ดาวน์โหลด

       มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 158 โรงเรียน จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 147 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 11 โรงเรียน มีบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 79 คน จำนวนครู 1,270 คน จำนวนนักเรียน 19,208 คน จัดการศึกษา 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินการจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                            ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 56