กลุ่มนโยบายและแผน

2

นายสิทธิชัย สมเดช
รอง ผอ.สพป.มค.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

นางวิไลวรรณ์ ชินกร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ

 

2

นายวิระ โสธิฤทธิ์
นักวิเคราะนโยบายและแผน

 

3

นางสาวอัญชลี ส่องสพ
นักวิเคราะนโยบายและแผน

 

4

นางสาวกรรณิการ์ ศิริแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ