กลุ่มนโยบายและแผน สพป.มค.3

17217

นายขวัญเรือน  แสบงบาล

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

รอง

นายสิทธิชัย  สมเดช

รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3

5396

นางวิไลวรรณ์  ชินกร

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

5395                                                                        5394

นายวิระ  โสธิฤทธิ์                                                         นางสาวอัญชลี  ส่องสพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

5398

นางสาวกรรณิการ์ ศิริแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ