กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มค.3

17217

นายขวัญเรือน  แสบงบาล

ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3

รอง

นายสิทธิชัย  สมเดช

รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3

5392

นายอภิรักษ์  มูลสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

พี่กานต์                                                                       5389

นางธนพร  เคลือบสกุล                                         นางสาวขวัญณภัทร  ภาชนะวรรณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

5388                                                                       5387

นายอังคาร  กองอ้น                                           นางสาวนัจรียาภรณ์  ภักดีกำจร

เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                            เจ้าหน้าที่ธุรการ

5363

 นางสาวภัทรวรรณ  เจ็กนอก

เจ้าหน้าที่ธุรการ