กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มค.3

1

นายปัญญา สาระกุมาร

รอง ผอ.สพป.มค.3

 1

นายอภิรักษ์ มูลสาร

นักทรัพยากรบุคคล(ชพ.)

 IMG_8647

นายสุธี แสงปัดสา

นิติกร(ชพ.)

 3

นางสาวนุจรีย์ จันคง

นิติกร (ชพ.)

4

นางสาวขวัญณภัทร ภาชนะวรรณ

นักทรัพยากรบุคคล(ปก.)

5

นายอังคาร กองอ้น

เจ้าหน้าที่ธุรการ

6

นางสาวนัจรียาภรณ์ ภักดีกำจร

เจ้าหน้าที่ธุรการ