ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานใน สพป.มหาสารคาม เขต 3

กลุ่มงานใน สพป.มหาสารคาม เขต 3

   images (2) กลุ่มอำนวยการ

   images (2)กลุ่มนโยบายและแผน

   images (2)กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ

   images (2)กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

   images (2)กลุ่มบริหารงานบุคคล

   images (2)กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

   images (2)กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

   images (2)กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   images (2)หน่วยตรวจสอบภายใน

   images (2)กลุ่มกฎหมายและคดี