กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลด  มาตรฐาน / ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลด  Logbook Teacher

     –  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

     –  การประเมินวิทยฐานะ ว 21-2560

 

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ-สพป.มค.3

ดาวน์โหลด  กระบวนการประเมินสมรรถนะและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)

ดาวน์โหลด  มาตรการป้องกันภัยนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง