ผู้บริหาร/บุคลากร Archive

 •   นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ นางธัญญลักษณ์ ไชยทองศรี กรรมการผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นางไพลดา อวิรุทธพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   นายศักดิ์สิทธิ เกษวงษา กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน นายนิคม ไวบรรเทา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย นายสำเร็จ รักษาเคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหาร การศึกษา นางชลธิชา บุพชาติ […]

  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

    นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ นางธัญญลักษณ์ ไชยทองศรี กรรมการผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นางไพลดา อวิรุทธพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   นายศักดิ์สิทธิ เกษวงษา กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน นายนิคม ไวบรรเทา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย นายสำเร็จ รักษาเคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหาร การศึกษา นางชลธิชา บุพชาติ […]

  Continue Reading...

 • นายสิทธิชัย  สมเดช รอง ผอ.สพป.มค.3   นางฉัตรวิภรณ์ สตานิคม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ   นางกัณณภัสร์ ปัญญา นักทรัพยากรบุคคล(ชก.)  

  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  นายสิทธิชัย  สมเดช รอง ผอ.สพป.มค.3   นางฉัตรวิภรณ์ สตานิคม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ   นางกัณณภัสร์ ปัญญา นักทรัพยากรบุคคล(ชก.)  

  Continue Reading...

 • นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มค.3 นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ   นางสาวสุดคนึง ศิริงาม นักวิชาการศึกษา(ชก.) นายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา(ชก.) นางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษา(ปก.) นางสาวสุภาวดี แสนภักดี นักวิชาการศึกษา(ปก.) นางจิรพันธ์ ผิวขำ เจ้าหน้าที่ธุรการ  

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มค.3

  นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มค.3 นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ   นางสาวสุดคนึง ศิริงาม นักวิชาการศึกษา(ชก.) นายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา(ชก.) นางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษา(ปก.) นางสาวสุภาวดี แสนภักดี นักวิชาการศึกษา(ปก.) นางจิรพันธ์ ผิวขำ เจ้าหน้าที่ธุรการ  

  Continue Reading...

 • นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มค.3   นายสง่า โทผาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ นายไชยยา อะการะวัง ศึกษานิเทศก์ (ชพ.) นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำ ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นางพิมพ์พิศา ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นายจเด็จ ทัศวงษา ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นางสุมาลี มาลาหอม ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร ศึกษานิเทศก์ […]

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพป.มค.3

  นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มค.3   นายสง่า โทผาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ นายไชยยา อะการะวัง ศึกษานิเทศก์ (ชพ.) นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำ ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นางพิมพ์พิศา ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นายจเด็จ ทัศวงษา ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นางสุมาลี มาลาหอม ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร ศึกษานิเทศก์ […]

  Continue Reading...

 • นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มค.3   นายอภิรักษ์ มูลสาร นักทรัพยากรบุคคล(ชพ.)   นายสุธี แสงปัดสา นิติกร(ชพ.)   นางสาวนุจรีย์ จันคง นิติกร (ชพ.) นางสาวขวัญณภัทร ภาชนะวรรณ นักทรัพยากรบุคคล(ปก.) นายอังคาร กองอ้น เจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวนัจรียาภรณ์ ภักดีกำจร เจ้าหน้าที่ธุรการ  

  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มค.3

  นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มค.3   นายอภิรักษ์ มูลสาร นักทรัพยากรบุคคล(ชพ.)   นายสุธี แสงปัดสา นิติกร(ชพ.)   นางสาวนุจรีย์ จันคง นิติกร (ชพ.) นางสาวขวัญณภัทร ภาชนะวรรณ นักทรัพยากรบุคคล(ปก.) นายอังคาร กองอ้น เจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวนัจรียาภรณ์ ภักดีกำจร เจ้าหน้าที่ธุรการ  

  Continue Reading...

 • นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มค.3   นางธัญญ์รัตน์ พิมพาภรณ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน        

  หน่วยตรวจสอบภายใน

  นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มค.3   นางธัญญ์รัตน์ พิมพาภรณ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน        

  Continue Reading...

 • นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มค.๓        นางจิตราภรณ์  คำสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายธนพัฒน์ พันธฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯ

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

  นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มค.๓        นางจิตราภรณ์  คำสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายธนพัฒน์ พันธฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯ

  Continue Reading...

 •                

  กลุ่มนโยบายและแผน

                 

  Continue Reading...

 • นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มค.3   นายสิริพงศ์ ชัยเอกมงคลเลิศ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางนิภาพัชริ์ ถานสีนาม นักวิชาการเงินและบัญชี นางมะลิวรรณ ไตรสรลักษณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางชัญญา ใจอ่อน นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก) นางสาววิริยา อินทจักร เจ้าหน้าที่ธุรการ   นางสาวทัศนีย์ สุทธิอัน เจ้าหน้าที่ธุรการ   ส.อ.วีระพงษ์  นาทันลิ เจ้าหน้าที่ธุรการ   […]

  กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.มค.3

  นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มค.3   นายสิริพงศ์ ชัยเอกมงคลเลิศ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางนิภาพัชริ์ ถานสีนาม นักวิชาการเงินและบัญชี นางมะลิวรรณ ไตรสรลักษณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางชัญญา ใจอ่อน นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก) นางสาววิริยา อินทจักร เจ้าหน้าที่ธุรการ   นางสาวทัศนีย์ สุทธิอัน เจ้าหน้าที่ธุรการ   ส.อ.วีระพงษ์  นาทันลิ เจ้าหน้าที่ธุรการ   […]

  Continue Reading...

 • นายสิทธิชัย สมเดช รองผอ.สพป.มค เขต ๓ นางพิศมัย พาณิชย์กุลโรจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางเนาวรัตน์ พันธฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นางสาวปาจรีย์ โสธิฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางมัลลิกา เจริญศิลป์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางธนพร กองทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   นางปุณศยา ภักดีบุรุษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   นายเสรี ศรีตระกูล หัวหน้าหมวดรถยนต์ นายธีระสิทธิ์ เกตุคำขวา […]

  กลุ่มอำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต ๓

  นายสิทธิชัย สมเดช รองผอ.สพป.มค เขต ๓ นางพิศมัย พาณิชย์กุลโรจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางเนาวรัตน์ พันธฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นางสาวปาจรีย์ โสธิฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางมัลลิกา เจริญศิลป์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางธนพร กองทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   นางปุณศยา ภักดีบุรุษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   นายเสรี ศรีตระกูล หัวหน้าหมวดรถยนต์ นายธีระสิทธิ์ เกตุคำขวา […]

  Continue Reading...

 • นายชัยณรงค์  แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3                                                   […]

  ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3

  นายชัยณรงค์  แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3                                                   […]

  Continue Reading...