เอกสารดาวน์โหลด Archive

 •   การจัดตั้ง ONE STOP SERVICE CENTER

  ประกาศฯ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม

    การจัดตั้ง ONE STOP SERVICE CENTER

  Continue Reading...

 •   แบบรายงานข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 61 NISPA   แนวทางกรอกข้อมูลกำลังพล ปี 61   คู่มือการใช้โปรแกรม catast ปี 61 โดยสุดคนึง        ปรับเกณฑ์การประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน   ขอบเขตการประเมิน   โรงเรียนก่อนประถม   โรงเรียนประถมและมัธยม   นักเรียนพระราชาน     คู่มือประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน   คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน     คู่มือดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กระทรวงสาธารณสุข   46 […]

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

    แบบรายงานข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 61 NISPA   แนวทางกรอกข้อมูลกำลังพล ปี 61   คู่มือการใช้โปรแกรม catast ปี 61 โดยสุดคนึง        ปรับเกณฑ์การประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน   ขอบเขตการประเมิน   โรงเรียนก่อนประถม   โรงเรียนประถมและมัธยม   นักเรียนพระราชาน     คู่มือประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน   คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน     คู่มือดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กระทรวงสาธารณสุข   46 […]

  Continue Reading...

 •   มาตรการในการดำเนินการหรือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   อบรมพัสดุวันที่ 23-24 ก.ค. 2558   Salary Web  โปรแกรมเงินเดือน    เบิกการศึกษาบุตร   ใบขอเบิกค่าเช่าบ้าน แบบ 6006   ส่งใช้เงินยืม   ขออนุมัติยืมเงินทดรอง    เบิกรักษาพยาบาล    ใบเบิกถอน   ใบมอบฉันทะ   รับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก111)

  กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

    มาตรการในการดำเนินการหรือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   อบรมพัสดุวันที่ 23-24 ก.ค. 2558   Salary Web  โปรแกรมเงินเดือน    เบิกการศึกษาบุตร   ใบขอเบิกค่าเช่าบ้าน แบบ 6006   ส่งใช้เงินยืม   ขออนุมัติยืมเงินทดรอง    เบิกรักษาพยาบาล    ใบเบิกถอน   ใบมอบฉันทะ   รับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก111)

  Continue Reading...

 •   คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)    มาตรการให้ประชาชนมีส่วนร่วม    มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่    การจัดตั้ง ONE STOP SERVICE CENTER     แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ สพป.มค.3     ขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ     กู้ ธอส.ไม่มีเงินฝาก     กู้ธนาคารกรุงไทย     กู้ออมสิน     ขอมีบัตรใหม่(บำนาญ)    ขอมีบัตรใหม่ข้าราชการ    ใบลาป่วย ลากิจ […]

  กลุ่มอำนวยการ

    คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)    มาตรการให้ประชาชนมีส่วนร่วม    มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่    การจัดตั้ง ONE STOP SERVICE CENTER     แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ สพป.มค.3     ขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ     กู้ ธอส.ไม่มีเงินฝาก     กู้ธนาคารกรุงไทย     กู้ออมสิน     ขอมีบัตรใหม่(บำนาญ)    ขอมีบัตรใหม่ข้าราชการ    ใบลาป่วย ลากิจ […]

  Continue Reading...

 • แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีงบประมาณ 2559 แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.4(ก) แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.4(ข) แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.5 แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.6 Factor F               คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา

  กลุ่มนโยบายและแผน

  แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีงบประมาณ 2559 แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.4(ก) แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.4(ข) แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.5 แบบฟอร์มประมาณการซ่อมแซม-แบบปร.6 Factor F               คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา

  Continue Reading...

 •   แผนปฏิบัติการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562   กิจกรรมภาษาอังกฤษ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ (ONET) นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

  กลุ่มนิเทศติดตามฯ

    แผนปฏิบัติการนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562   กิจกรรมภาษาอังกฤษ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ (ONET) นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

  Continue Reading...

 •   เอกสารการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562   กฏ ก.ค.ศ.2561   มาตรฐาน / ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล   Logbook Teacher      –  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ      –  การประเมินวิทยฐานะ ว 21-2560     แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ-สพป.มค.3   กระบวนการประเมินสมรรถนะและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)   มาตรการป้องกันภัยนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

    เอกสารการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562   กฏ ก.ค.ศ.2561   มาตรฐาน / ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล   Logbook Teacher      –  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ      –  การประเมินวิทยฐานะ ว 21-2560     แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ-สพป.มค.3   กระบวนการประเมินสมรรถนะและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)   มาตรการป้องกันภัยนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง

  Continue Reading...

 •   โปรแกรมตัดแต่งรูปภาพ   ขอใช้อินเทอร์เน็ต   คำขอข้อมูลข่าวสาร   คำร้อง   แบบการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ   แบบฟอร์มบริการระบบคอม

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    โปรแกรมตัดแต่งรูปภาพ   ขอใช้อินเทอร์เน็ต   คำขอข้อมูลข่าวสาร   คำร้อง   แบบการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ   แบบฟอร์มบริการระบบคอม

  Continue Reading...

 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  Continue Reading...

 • หน่วยตรวจสอบภายใน

  Continue Reading...

 •   แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ออนไลน์

  กลุ่มกฎหมายและคดี

    แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ออนไลน์

  Continue Reading...