แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

pp

      ดาวน์โหลด

click ปก คำนำ สารบัญ แผน 58

click 1.ส่วนที่ 1 บทนำ

click 2. ส่วนที่ 2 นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน

click 3.ส่วน ที่ 3 สรุปแผนงานโครงการ

click 4.1 กลยุทธ์ที่ 1

click 4.2 กลยุทธ์ที่ 2

click 4.3 กลยุทธ์ที่ 3

click 4.4 กลยุทธ์ที่ 4

click 5.การนำแผนสู่การปฏิบัีติ

click ปฏิทินรายเดือน.