รับเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ร่วมรับมอบเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๐ มีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบ มีโรงเรียนในสังกัดเข้ารับเกียรติบัตร ประกอบด้วยประเภทสถานศึกษาระดับเงิน จำนวน ๑๕ โรงเรียน และประเภทสถานศึกษาระดับทอง จำนวน ๔ โรงเรียน ณ โรงเรียนผดุงนารี อ.เมือง จ.มหาสารคาม

592974 592976 592975 592977 593062 593063