ออกติดตามและตรวจสอบรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๑๘ และ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม การเบิกจ่ายงบลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ได้ออกติดตามและตรวจสอบรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

S__2859041 S__2859043 S__2859044 S__2859045 S__2859046 S__2859047 S__2859048 S__2859049 S__2859050 S__2859051 S__2859052 S__2859054 S__2859055