การเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

44503 44504 44505 44506 44507 44509 44510 701865 701866 701867 701868