ศึกษาดูงานโครงการสร้างจิตสำนึกการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ที่อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ มีวินัย และจิตสำนึกที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

39175 39176 39177 39179 39180 39186 39188 39208 39194 39202 39200 39196 39206