ศึกษาดูงานภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกฯในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ที่อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ มีวินัย และจิตสำนึกที่ดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ บริษัทน้ำตาลวังขนาย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

36342 36343 36344 36346 36349 36351 36352 36353 36354 36355 36356 36357 36358 36359 36360