ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาฯเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต และบุคลากรในสังกัด ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อติดตามและชี้แจงแนวทางตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการและมาตรฐานสำนักงานเขต นำโดย นางอังคณา สุขเสวี ประธานคณะติดตาม พร้อมด้วยนางสุนีย์ สิทธิธนะและนางสาวสินีนาถ เศวตสุพร คณะติดตาม ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

30715 30728 3072930730 30748 3075330751 30723 30724 30726 30741 30746 30747 30752