ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.มค.๓

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒  นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มีผู้รับการประเมิน ๔ ท่าน คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมทอง และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง ณ โรงเรียนบ้านโสกคลอง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

17548 17564 17553  17565 17551 17552 17550