ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกฯ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

30263 30275 30272 30274 30259 30265 30264 30261 30258 30257 30271