ประชุมการดำเนินการรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒  กลุ่มนโยบายและแผน ประชุมการดำเนินการรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

30250 30251 30242 30244 30247 30248 30249 30254 3025630255