ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบให้นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกผลงานสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสถานศึกษาในสังกัด ประเภทสถานศึกษาระดับเงิน จำนวน ทั้งสิ้น ๑๕ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับรางวัล โล่เสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

7728_n 2240_o 642934048_o 4784_o 4528_o