ตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามการอ่านออก เขียนได้ การจัดการเรียนการสอนครู

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พร้อมติดตามการอ่านออก เขียนได้ การจัดการเรียนการสอนครู และให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง  อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

745 751 749746 748 747