ประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือก และประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือก และประเมินโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

18839 18828 18829 18830 18831 18832 18835 18837 18838 446152 18833 446151