ประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC กับกลุ่มนโยบายและแผน และ กลุ่ม ICT

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น โดยใช้กระบวนการ PLC ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่ม ICT  ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

116111 116112 116116116113 116114 116115