เยี่ยมคารวะนายอำเภอโกสุมพิสัยและรับนโยบายการจัดการศึกษาในภาพรวม

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอโกสุมพิสัยและรับนโยบายการจัดการศึกษาในภาพรวม ณ ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

16875 702018 702024 702029 702031 702033