ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียนประจำปีงบประมาณ                   พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ประจำ                  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล           ผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560