การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (เขตสุจริต) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

12960_o 57888_o 43776_o 2256_o 30720_o 60704_o 5920_o 85952_o

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (เขตสุจริต) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  เพื่อเสริมพลังการมีส่วนร่วม สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย และเพื่อบูรณาการให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม