การอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา และอบรมรมแบบบูรณาการเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

166110 166111 166115 166128166127  410336 410337