ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94   ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94   ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน บริหารสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 (คศ.4-คศ.5) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94   ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน บริหารการศึกษา ครั้ง 1 (1 เมษายน 2562)

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94   ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน นิเทศการศึกษา ครั้ง 1 (1เมษายน 2562)