การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2