เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในรอบครึ่งปีแรกปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 เมษายน 2562)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3