ออกเยี่ยม นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองไห

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มค.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองไห เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองไห อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

1552032762012 1552032759426 1552032757668 1552032766104 1552032763781 1552032755059 1552032753511 1552032748950