ประเมินผู้เสนอขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มค.3 เป็นประธานกรรมการในการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยมีนายภานุพงษ์ ศรีดารา ผอ.โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) เป็นผู้ขอรับการประเมิน ณ โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม