ประเมินผู้เสนอขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มค.3 เป็นประธานกรรมการในการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดยมีนายสิรภพ สารโพธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังจาน เป็นผู้ขอรับการประเมิน ณ โรงเรียนบ้านวังจาน อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

63904_n 57568_n 49696_n 34592_n 44608_n 38080_n 28032_n 10080_n 86272_n