เยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.๓ โรงเรียนบ้านหนองซอน

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET ) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

88485 88486 88491 88487 88489 88490