เยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียนชั้นป.๖ และม.๓ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET ) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

88454 88455 88453 88458 88456 88457   88450 88459 88460 88462