ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)2/2562

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

PIC oc4f8ea7bd13dcd47ef5f83749ef620a0_23865901_๑๘๑๒๒๖_0004 oc4f8ea7bd13dcd47ef5f83749ef620a0_23865901_๑๘๑๒๒๖_0003 oc4f8ea7bd13dcd47ef5f83749ef620a0_23865901_๑๘๑๒๒๖_0002 oc4f8ea7bd13dcd47ef5f83749ef620a0_23865901_๑๘๑๒๒๖_0001